Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
UWAGA
 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje projekt  pn. „Włocławek – miastem czystym i ekologicznym” w ramach tego projektu
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na:
Spacer –  Warsztaty terenowe
Miejsce warsztatów „Ogród na Pompce” w Parku im. H. Sienkiewicza, wejście od ul. Lunewil (przy pogotowiu)
Termin:
15.06.2019. g. 10.00

Tematyka: poznanie gatunków roślin i zwierząt, rola owadów zapylających w przyrodzie z  uwzględnieniem ich znaczenia dla zachowania bioróżnorodności oraz znaczenie terenów zielonych w kształtowaniu ładu przestrzennego w oparciu o tablice dydaktyczne na ścieżce edukacyjnej w parku.
 
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora" realizowany jest przez  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  w ramach  Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 
Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 42 650,00zł
Projekt Kieszonkowe ogrody dziełem seniora realizowany jest na terenie miasta Włocławek, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością. Uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów ekologicznych, których elementem będzie stworzenie ogrodów - miejsca do odpoczynku, które przyjazne będzie nie tylko ludziom ale także owadom.
Warsztaty odbywają się w Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej i Dobrzyńskiej oraz w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ulicy Brzeskiej.
szczegóły w zakładce: tutaj
 
Za nim do nas przyjdziesz na konsultacje w sprawie wniosku z programu Czyste powietrze do WFOŚiGW w Toruniu musisz mieć wszystkie dokumenty z listy
 
LISTA SPRAWDZAJĄCA

1
Okres realizacji przedsięwzięcia
(data rozpoczęcia i planowany termin zakończenia)
 
2
Podstawowe dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.)
 
3
Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, nazwa banku (IBAN)

4
Ogólne informacje o budynku/wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana będzie inwestycja/przedsięwzięcie:
·        adres,
·        liczba lokali w budynku,
·        nr księgi wieczystej, który obejmuje:
1) czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona; 2) numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz; 3) cyfrę kontrolną
(1111 /22222222/3)
·        nr ewidencyjny działki,
·        powierzchnia całkowita budynku,
·       powierzchnia, na której prowadzona jest działalność,
·       rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania.
 
5
Rodzaj obecnie stosowanego paliwa
na cele ogrzewania lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej:
·        węgiel,
·        biomasa
·         ciepło sieciowe,
·        energia elektryczna,
·        gaz ziemny,
·        gaz propan-butan,
·        olej opałowy,
·        geotermalna/aerotermalna.
 
ZAKRES PRZDSIĘWZIĘCIA
6
Planowane źródło ciepła po modernizacji:
 
a)      rodzaj planowanego źródła ciepła  - wybór z listy:
·        węzeł cieplny,
·        system ogrzewania elektrycznego,
·        kocioł gazowy kondensacyjny,
·        pompa ciepła grunt lub woda,
·        pompa powietrzna,
·        kocioł olejowy,
·        kocioł na węgiel,
·        kocioł na biomasę.
 
 
b)     koszt planowanego źródła ciepła (3 oferty)
 
c)      czy wymagane jest przyłącze, koszt przyłącza
 
7
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 
a)      rodzaj instalacji, wybór z listy: grzejnikowa, podłogowa, grzejnikowo-podłogowa, inna (jaka?)
 
b)     koszt instalacji
 
8
Docieplenie przegród budowlanych
 
a)      rodzaj, grubość, powierzchnia oraz koszt docieplenia przegród planowanych do termomodernizacji (jeżeli dotyczy):
·        ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu,
·        ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu,
·        ocieplenie dachu/stropodachu,
·        ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
·        ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną,
·        ocieplenie podłogi na gruncie,
·        ocieplenie ścian wewnętrznych.
 
9
Stolarka okienna
 
 Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] nowej stolarki z podziałem na:
·        okna/drzwi balkonowe,
·        okna połaciowe,
·        przegrody przeźroczyste nieotwieralne.
 
10
Drzwi zewnętrzne
 
 
Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] z podziałem na:
·        drzwi zewnętrzne,
·        drzwi/bramy garażowe.
 
 
 
UWAGA! Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania U dla przegród modernizowanych. Dodatkowo, w formularzu podana zostanie informacja czy dana przegroda po termomodernizacji spełniać będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W WERSJI PAPIEROWEJ OBLICZENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SAMODZIELNIE!
11
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła:
a)      graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej,
b)     koszt całkowity.
 
 
 
12
Odnawialne źródła energii
(uwaga! Dofinansowanie tylko w formie pożyczki)
 
a)     kolektory słoneczne:
·        rodzaj kolektorów (próżniowe, płaskie, inne),
·        liczba kolektorów,
·        miejsce montażu (dach, elewacja, grunt, inne)
·        koszt całkowity.
 
b)     Instalacja fotowoltaiczna
·        moc instalacji [kWp],
·        czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej?
·        koszt całkowity.
 

C
MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM
 
a)      informacje o każdej osobie tworzącej wraz z wnioskodawcą gospodarstwo domowe:
·        imię i nazwisko,
·        pesel,
·        stopień pokrewieństwa,
·        wartość rocznego dochodu w PLN,
·        rodzaj dochodu,
·        rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód,
·        urząd skarbowy.
b)     Przygotować dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
 
Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć (jeżeli dotyczy) :
1.      Dokument potwierdzający osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy), zgodnie z informacją powyżej.
2.      ODO 1
3.      ODO 2
4.      Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku o dofinansowanie nie podano nr działki i księgi wieczystej)
5.      Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
6.      Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
7.      Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)
 Rozpoczynamy zajęcia z działań informacyjno edukacyjnych w ramach projeku finansowanego przez Gminę Miasto Włocławek
pt. "Włocławek - miastem czystym i ekologicznym" - więcej informacji wkrótce w zakładce
 
 
Akcja "Drzewko za butelkę" rok 2019
W związku z zapytaniami kierowanymi do Państwa, informujemy, iż akcja „Drzewko za butelkę” ze względu na strajki nauczycieli została przełożona na wrzesień-październik.
UWAGA
Wszystkie grupy zapisane na zajęcia stacjonarnie w naszej siedzibie i w swoich placówkach od dnia 06.05.2019 prosimy o potwierdzenie przybycia na zajęćia brak potwierdzenia telefonicznego skutkuje odwołaniem.
UWAGA
Tylko do 9 maja 2019r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Kieszonkowe ogrody dziełem seniora".
Chętni  powinni dostarczyć następujące dokumenty:
1.Formularz rekrutacyjny kandydata projektu objętego grantem
2. Oświadczenie dot RODO
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W razie braku oświadczenie
Wszystkie dokumenty do pobrania poniżej.
Uwaga
Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w dniu 10.05.2019r.
Podpisywanie umów 10.05.2019r. od godz. 12.00
 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w nowym Projekcie pt. „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora"
 
Jeśli jesteś:
mieszkańcem Włocławka
zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub w grupie defaworyzowanej
z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej lub korzystasz z oferty Ośrodka Dziennego Pobytu
Słuchaczem Uniwersytetu III Wieku
zainteresowany stworzeniem ogrodu
 
zgłoś się do nas!
 
Dokumenty potrzebne do  zgłoszenia:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
(KRS: 0000086304)
Dzięki Twojej pomocy zorganizujemy zajęcia
terenowe i wycieczki rowerowe, podczas
których dzieci i młodzież poznają walory przyrodnicze
najbliższej okolicy.
To nic nie kosztuje!
Wpłata nie jest darowizną,
bo przekazuje się pieniądze, które i tak
stanowią podatek – tak więc podatnik decyduje
po prostu czy woli je przekazać Skarbowi
Państwa, czy może jednej z organizacji pozarządowych.
Nawet niewielką kwotę warto
przekazać na rzecz WCEE, z wielu kilkuzłotowych
wpłat może uzbierać się znacząca suma.
 
 
UWAGA
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu  „Aktywny i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta”.
 zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i dzieci

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel:
54 232 76 82
Szczegółowy plan : tutaj
 
UWAGA
 Warsztaty dla dzieci z Programu „ Aktywny  i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta" pod patronatem firmy  ANWIL S.A.
                                     w każdy piątek o godz. 9.00 i godz. 11.00
Uprzejmie prosimy o dokonywanie zapisów na zajęcia pod numerem tel.  54-232-76- 82.
W zajęciach może uczestniczyć jedna grupa ( klasa ) dzieci ok. 20 osób.
Zajęcia są bezpłatne.
Tematy zajęć z programu w pliku do pobrania.

Tematy zajęć:

Pobierz

 

Informacja dla korzystających z oferty edukacyjnej WCEE
WCEE jest organizacją pożytku publicznego, związkiem stowarzyszeń.
Zajęcia prowadzone przez trenerów edukacji ekologicznej 
są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia.
W związku z powyższym pobieramy skalkulowaną opłatę za zajęcia.
 
 
 
 
Od 2018 r. do naszych członków dołączyła WIKA POLSKA S.A oddział Włocławski. Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy.
 
         
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie   z   ANWIL S.A. przez okres dwóch lat realizować będzie na   terenie   miasta Włocławek i okolic projekt:
pt. „ Aktywny  i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta.”

O nas

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej - organizaca pożytku  publicznego

Programy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową WCEE

Edukacja

Nasze stowarzyszenie prowadzi edukację stacjonarną i terenową w oparciu o programy edukacyjne

Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez WCEE, szczegóły w aktualnościach programów


Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
87-800 Włocławek ul. Komunalna 4
NIP: 888-22-21-580
Tel. 54-232-76-82, fax. 54 411-09-95
e-mail: wcee@neostrada.pl, ekoedu@interia.eu
KRS: 0000086304
 
Liczba odwiedzin: 13049
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem