RODO

lut 17, 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
Szanowni Państwo,
wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, informuje, że:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  z siedzibą przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, zwane dalej WCEE
2.       Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)       realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, gdzie podstawą przetwarzania jest głównie art. 6 ust 1 lit c i e  RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w oparciu o przepisy wynikające zwłaszcza z Prawa o Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U 2001 nr 79 poz. 855: zmaz.u. z 2003 roku nr 96 poz. 874) i Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96,poz. 873, 874). Podstawą przetwarzania może też być  zawarta umowa lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b  RODO)
b)      związanych z procesem rekrutacji członków Stowarzyszenia i pracowników oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i c) RODO)
c)       realizacji zawartych umów. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b RODO.
3.       Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Za odbiorców mogą być uznane:
a)       wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne,
b)      operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
c)       banki w zakresie realizacji płatności,
d)      podmioty świadczące na rzecz WCEE usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na WCEE przez przepisy prawa,
e)      Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Główny Urząd Statystyczny,
f)        inne instytucje, w tym udzielające dotacji na projekty realizowane przez WCEE oraz podmioty z nami współpracujące np. w zakresie systemu IT.
4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań statutowych lub zawarcia umowy, odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zrealizowania zadania lub zawarcia umowy
5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody, jeśli przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO.
6.       Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
7.       WCEE nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.
8.       Przysługuje Pani/Panu prawo  do:
a)       dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)      sprostowania danych,
c)       usunięcia danych,
d)      ograniczenia przetwarzania danych,
e)      przenoszenia danych,
f)        wniesienia sprzeciwu,
g)       wycofania zgody w przypadku, gdy WCEE uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
h)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.