PROJEKTY

Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia – 2 edycja

Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Cele:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie,
 • obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
 • kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
 • poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

Tematyka warsztatów: 

 • Strażnik przyrody – tropiciel odpadów (przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-VIII)
 • Tropiciel odpadów (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
 • Zmiany krajobrazu w 4 porach roku (przedszkole, szkoła podstawowa I-III)
 • Tropy i ślady zwierząt (przedszkole, szkoła podstawowa I-III, dorośli)
 • Poznajemy siedliska (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
 • Owady zapylające i ich ochrona (szkoła podstawowa I-VIII)
 • Formy ochrony przyrody (szkoła podstawowa I-III)
 • Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy (szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
 • Przyroda miasta (szkoła podstawowa I-VIII, dorośli)
 • Woda i powietrze (szkoła podstawowa I-VIII)
 • Bioróżnorodność w świecie owadów (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
 • Bioróżnorodność w świecie ptaków (szkoła podstawowa IV-VIII)
 • OZE (szkoła podstawowa IV-VIII)
 • Energia wody (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)

 

Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM

Sponsorem Głównym Projektu jest ANWIL S.A. – producent nawozów Canvil Mg, Canvil S i Anvistar.

Głównym celem projektu jest:

 • wykształcenie społeczeństwa świadomego wpływu własnych wyborów na stan środowiska – społeczeństwa proekologicznego.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie postaw oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w podjęcie działań na rzecz środowiska,
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych beneficjentów programu,
 • popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających we współczesnej gospodarce,
 • dostarczanie uczestnikom programu wiedzy i umiejętności praktycznych, jak dbać   o środowisko nas otaczające,
 • upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej, roli i znaczenia owadów w środowisku, konieczności tworzenia hoteli dla owadów,
 • uświadomienie społeczeństwu, że nasze codzienne działania wpływają na środowisko, aktywne spędzanie czasu na łonie natury.

Tematyka warsztatów: 

klasy I – III – Owady, ich znaczenie w przyrodzie – warsztat: Różnorodność owadów – Gipsowe owady

klasy IV – V – Owady, ich znaczenie w przyrodzie – warsztat: Różnorodność owadów – Gipsowe owady

klasy VI – VIII – Znaczenie owadów w środowisku – warsztat: tworzenie domków dla owadów.

os. dorosłe –Tereny zielone w miastach i wsiach, ich znaczenie dla bioróżnorodności – warsztat: projektowanie zielonych obrazów – ulubionych miejsc dla owadów zapylających.

 

Obudź w sobie ekologa 

Projekt wsparła „Fundacja Drzewo i Jutro” jako Darczyńca.

CEL:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie znaczenia bioróżnorodności i życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tematyka warsztatów: 

 • Warsztaty Zielony Zakątek:

– Wiosna w ogrodzie.

– Jesień w ogrodzie i lesie.

 • Warsztaty zrównoważonego rozwoju:

-SP kl. 0-3: Bioróżnorodność w świecie owadów.

-SP kl. 4-8: Chronimy bioróżnorodność ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska i więzi człowieka z naturą.

-ponadpodstawowe: Młody konsument to ja – Jak podejmować decyzje konsumenckie z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska?

 

WODA-ENERGIA-TAMA

Projekt wsparła „Fundacja Energa” jako Darczyńca.

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Cele szczegółowe:

 • upowszechnianie wiedzy na temat różnorodności biologicznej, wód, energii elektrycznej;
 • zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska;
 • zmotywowanie uczestników projektu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego.

Tematyka warsztatów:

 • I-IV „Woda”
 • V-VIII „Energia”
 • ponadpodstawowe „Tama”