Polityka prywatności

lut 17, 2021

Polityka Prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osób odwiedzających stronę https://wcee.org.pl/ oraz nasze profile w mediach społecznościowych (dalej zwanych Użytkownikami).

Szanujemy prywatność Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby rzetelnie poinformować w jakim zakresie i przez jakie podmioty ich dane osobowe są przetwarzane, a także aby każdy Użytkownik mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre kwestie dotyczące ochrony danych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które przekazujemy osobom fizycznym  w momencie zbierania od nich danych osobowych.

Dane administratora danych

Administratorem danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, będące związkiem stowarzyszeń, z siedzibą ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, reprezentowane zgodnie z KRSem.  Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 54 232 76 82.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Podstawą opracowania niniejszej Polityki Prywatności są przepisy:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • innych aktów prawnych odnoszących się do ochrony danych, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 15-22).

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – cofnięcie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznych w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes lub w przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym, wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – polega, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika  danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego  prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu,
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: ekoedu@interia.eu lub pisemnie na adres Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – cofnięcie zgody”

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim
 2. integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przetwarza dane osobowe Użytkowników  wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać  danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy  Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych są we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej:

 • zgoda – na jeden lub kilka określonych celów. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych) lub pisemnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości) itp. art. 6 ust 1 lit b RODO;
 • prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami. Podstawa ta ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych w celach dowodowych, marketingowych, dochodzenia roszczeń, odpowiedzi na przesłane zapytanie, kontaktu w celu realizacji umowy, w której dana osoba jest wskazana do jej realizacji ( art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas np. wynikających z ustawy o stowarzyszeniach lub ustawy o rachunkowości) art. 6 ust 1 lit c RODO,
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit. e RODO), w związku z naszą działalnością statutową w zakresie wspomagania rozwoju nauki, edukacji, kultury, upowszechniania nauki i promocji nauki i kultury.

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Użytkowników pochodzą, co do zasady od samych Użytkowników, którzy zdecydowali się skorzystać z naszch stron internetowych lub profili w mediach społecznościowych.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych do realizacji danego celu.

W ramach prowadzenia stron internetowych Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz  niezbędne, żeby obsłużyć dane zapytanie.

Zgoda – cofnięcie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt w naszej siedzibie lub za pośrednictwem poczty email na ekoedu@interia.eu.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania takiej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie.

Przechowywanie danych

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona.

Przekazywanie danych innym podmiotom oraz  do krajów trzecich

Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z nami w zakresie realizacji naszych usług, z którymi zawarte są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy z branży IT, w tym usług hostingowych, firmy kurierskie,
 • podmiotom uprawnionym do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa).

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profile na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Youtube. Dane znajdujące się na serwerach właścicieli tych portali przetwarzane są w krajach trzecich, w tym w USA, na zasadach opisanych w politykach prywatności danego serwisu. Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk prywatności znaleźć można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

Polityka plików cookies

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nie stosuje plików cookies na stronie, której jest operatorem, z wyjątkiem tych, które się niezbędne do funkcjonowania strony.

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak:

 

 • Facebook i Instagram – platforma dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025.  Administruje on całościowo strukturą IT Facebooka i pozostałych powiązanych platform i technologii  (Instagram, Messenger, WhatsApp, Workplace). Informacje na temat przetwarzania danych na tych platformach dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy

 

 

Na naszej stronie znajduje się wtyczka do portalu Facebook. Informujemy, że poprzez kliknięcie we  wtyczkę/link serwisu, dane Użytkownika naszej strony w postaci na przykład adresu IP oraz  identyfikatora przeglądarki, mogą zostać przekazane do administratora danych FB (zwłaszcza jeśli Użytkownik jest zalogowany do tego portalu), zgodnie z polityką prywatności FB. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy  o zapoznanie się z polityką prywatności, do której  link znajduje się w punkcie powyżej.

 

Informujemy, że za prowadzenie fanpage’y Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest:  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, z siedzibą ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników ww. portali.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka/Instagrama/YouTube.

 

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej np. przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Zwracamy uwagę, że Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora serwisu Facebook/Instagram/YouTube, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc Fanpage FB/In jest wraz z Meta Platforms współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na Fanpage’ach Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej lub przesłane do nas w związku z jego prowadzeniem.

 

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook/Instagram, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o projekcie, usłudze którymi Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook/Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminami tych platform.

 

Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama/ Youtube jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

 

 

 

 

 

Zmiany w Polityce

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej będzie informowała stosownym komunikatem na stronie.

Aktualizacja dnia 18.04.2023