Mobilny Klub Gier Planszowych

sty 7, 2021

Klub działa od 25 września 2019r. Zapraszamy szkoły oraz świetlice do korzystania z naszych zasobów gier planszowych.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH Z MOBILNEGO KLUBU

 1. ZASADY OGÓLNE
  Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów
  Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
 2. WYPOŻYCZANIE
  Wypożyczanie gier jest usługą nieodpłatną.
  Wypożyczeń mogą dokonywać Świetlice szkolne i Środowiskowe po wcześniejszym
  zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
  Gry można wypożyczać na okres jednego miesiąca.
 3. PRZETWARZANIE ZBIORÓW
  Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do terminowego zwrotu wypożyczonych gier.
  Zwrot wypożyczonych gier winny nastąpić do rąk pracownika Włocławskiego Centrum
  Edukacji Ekologicznej.
 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH
  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oddaje do dyspozycji osoby wypożyczającej
  kompletne gry.
  Gry będące przedmiotem wypożyczania są własnością WCEE.
  Osoba wypożyczająca zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną grę tzn. wypożyczone gry
  należy zwrócić w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
  Osoba wypożyczająca winna sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem.
  Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
  Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
  Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
  niewłaściwym użytkowaniem gry, a także za jej zgubienie, bądź zdekompletowanie.
  Pracownik WCEE odbierający gry od osoby wypożyczającej zobowiązany jest sprawdzić stan
  techniczny i kompletność gry.
  Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu zagubienia lub uszkodzenia gier powoduje
  pozbawienie osoby wypożyczającej możliwości korzystania ze zbiorów WCEE do czasu
  uregulowania należności.