Obudź w sobie ekologa- II edycja

sty 31, 2024

„Obudź w sobie ekologa – II edycja” sfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy aktywnej edukacji ekologicznej różnych grup wiekowych i społecznych. Swoim zasięgiem projekt obejmie województwo kujawsko-pomorskie, które stanowi teren objęty bezpośrednimi działaniami WCEE. Całkowity koszt projektu realizowanego w okresie luty 2024-styczeń2027 wynosi 180 000,00.

CELE:
• Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej.
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska.
• Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.
• Upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej.
• Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie.
• Zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie zachodzące w ciągu roku.
• Aktywizacja społeczna w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
• Zmotywowanie uczestników programu do aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego.
• Wspieranie edukacji ekologicznej prowadzonej przez placówki oświatowe.

Warsztaty Zrównoważonego rozwoju

Dla kogo?
• dla grup przedszkolnych 4-6 lat,
• dla uczniów szkół podstawowych,
• dla uczniów szkół ponadpodstawowych

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego:
• powiat włocławski i m. Włocławek,
• powiat lipnowski i m. Lipno,
• powiat aleksandrowski,
• powiat radziejowski,
• powiat rypiński,
• powiat golubsko-dobrzyński,
• powiat inowrocławski

Grupa może liczyć od 15 do 25 osób.

Proponujemy udział w zajęciach:
Przedszkola:
• Woda – występowanie, właściwości, znaczenie, sposoby na oszczędzanie
• Różnorodność owadów zapylających
• Ekoprzedszkolak (rozpoznawanie zagrożeń dla środowiska, właściwa segregacja odpadów)

Szkoły Podstawowe klasy I-III:
• Woda – obieg wody w przyrodzie, właściwości wody, występowanie wody, zanieczyszczenia
• Bioróżnorodność w ekosystemach (las/łaka/miasto)
• Czy ja mogę być eko? Tworzenie dekalogu eko-ucznia
Szkoła Podstawowa Klasy IV-VIII
• Woda – występowanie, znaczenie, zanieczyszczenia, sposoby na oszczędzanie
• Bioróżnorodność w sakli mikro – mikroskopowanie
• Ekologiczny czyli jaki? Co to znaczy być ekologicznym? Zasady less waste w szkole w i w domu
Szkoły ponadpodstawowe
• Woda w krajobrazie
• Bioróżnorodność w Polsce – zagrożenia i ochrona
• Ekokonsument – co wybrać by nie szkodzić?

Warsztaty Zielony zakątek połączone z konkursem

Dla kogo?
• przedszkola,
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
• koła gospodyń wiejskich,
• ośrodki/centra kultury,
• biblioteki,
• świetlice środowiskowe,
• domy pomocy społecznej, ośrodki dziennego pobytu, kluby seniora,
• uniwersytety III wieku/ludowe,
• ochotnicze straże pożarne,
• ośrodki wychowawcze,
• domy dziecka

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego:
• powiat włocławski i m. Włocławek,
• powiat lipnowski i m. Lipno,
• powiat aleksandrowski,
• powiat radziejowski,
• powiat rypiński,
• powiat golubsko-dobrzyński,
• powiat inowrocławski

UWAGA : W warsztatach Zielony zakątek może wziąć udział max 1 grupy z jednej placówki.

Grupy zgłoszone do udziału w Warsztatach Zielony zakątek wezmą udział w spotkaniu w okresie luty-maj, nt. Woda w ogrodzie przyjaznym ptakom i owadom, mała retencja.
Laureaci konkursu dodatkowo wezmą udział we spotkaniu w okresie październik-listopad, nt. Zmiany w przyrodzie w 4 porach roku.
Dla uczestników warsztatów Zielony zakątek obligatoryjny jest udział w konkursie.
W przypadku zgłoszenia udziału w Warsztatach Zielony zakątek i nie złożenia pracy konkursowej uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty materiałów warsztatowych, w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru prac konkursowych.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest przesłanie Deklaracji uczestnictwa.
Formularz można odesłać jako skan na adres mailowy kontakt@wcee.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej; ul. Komunalna 4; 87-800 Włocławek.
Informacji na temat udziału w projekcie udziela Joanna Fydryszewska mailowo lub telefonicznie (603 622 266).