Zrealizowane programy

lut 17, 2021

MÓWIMY NIE BEZMYŚLNYM ZAKUPOM BUDUJEMY SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU – głównym celem projektu było wykształcenie społeczeństwa konsumentów świadomych wpływu własnych zachowań i dokonywanych wyborów na stan środowiska – społeczeństwa proekologicznego. W ramach projektu zorganizowano szkolenia, konferencje, warsztaty, wizyty studyjne, konkursy dla wszystkich grup wiekowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego

AKTYWNI 50+ Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT – program finansowany ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka skierowany był do osób, które ukończyły 50 rok życia.  W ramach programu przeprowadzono warsztaty z zakresu form ochrony przyrody oraz zapoznano uczestników z techniką zdobienia metodą decupage. Dla aktywnych 50+ organizowano  wycieczkę po zielonych terenach Włocławka, która połączona była z eventem ekologicznym z okazji Dnia Ziemi. W ramach programu wydano folder edukacyjny „Nasz Włocławek jest ciekawy…”, w którym opisano przyrodę miasta Włocławka.

INICJATYWA OBYWATELSKA „OSIEDLE POŁUDNIE PRZYJAZNE OWADOM”, realizowana w ramach projektu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” który był odpowiedzią na problem rozwoju aktywności obywatelskiej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców, organizacji społecznych w realizację zadań i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa części województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) ich środowisk lokalnych. W ramach inicjatywy utworzono 5 ogrodów przyjaznych owadom oraz zorganizowano 10 warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczących życia owadów społecznych.

ZAZIELENIAMY EKOWŁOCŁAWEK – program finansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka, którego celem była zmiana świadomość ekologiczną mieszkańców miasta dotycząca znaczenia terenów zielonych w miastach. W ramach projektu przeprowadzono: szkolenie dla nauczycieli dotyczące dzikich owadów zapylających, warsztaty dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, utworzenie na terenie miasta 11 modelowych ogrodów przyjaznych owadom, przeprowadzono happening z okazji Dnia Ziemi oraz wydano wydawnictwo pn. „Pszczoła Ekolożka zaprasza na spacer po świecie owadów”.

Polsko-amerykański program KRĄG ku zrównoważonemu rozwojowi (warsztaty dla nauczycieli, przedstawicieli samorządowych). Centrum było koordynatorem programu na województwo kujawsko-pomorskie. Program przeznaczony był dla nauczycieli nauczania przedszkolnego, początkowego, nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich oraz osób związanych z ekologią i ochroną środowiska. Program realizowany był w formie warsztatowej, inspiruje uczestników warsztatów do opracowywania własnych programów i scenariuszy zajęć promujących problematykę proekologiczną.

GREEN monitoring czystości wód na terenie byłego woj. włocławskiego. Jako obiekt do badań wybrano rzekę Zgłowiączkę. W badaniach uwzględniono następujące wskaźniki jakości wód: rozpuszczony tlen, bakterie coli, pH, BZT5, temperaturę, fosfor, azotany, mętność, substancje stałe.

ECOSURVIVAL – edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce – program autorski Centrum. Trzydniowa oferta wakacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona w formie spływów kajakowych wycieczek pieszych i rowerowych.
Realizowany jest na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i jego okolicach, ma na celu propagowanie ochrony czystości wód rzeki Skrwy Prawej i Wisły oraz biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu. Bazę do jego realizacji stanowi Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, które udostępnia teren pod namioty i zaplecze socjalne (stołówka, sanitariaty, sale wykładowe). Natomiast na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego program jest realizowany w formie rajdu rowerowego i rajdu pieszego z wykorzystaniem istniejących ścieżek dydaktycznych i rowerowych. Utworzono tu bazy noclegowe w oparciu o istniejące na tym terenie Zielone Szkoły.

PRZYRODA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ – wykłady i prelekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką przyrodniczą.
Celem programu jest popularyzowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej poprzez prelekcje dla dzieci i młodzieży, wykłady prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody, wystawy związane z imprezami ekologicznymi oraz wycieczki terenowe.

EKOINFORMACJA – biblioteka, czytelnia i pracownia komputerowa.
W ramach programu mieści się gromadzenie i udostępnianie  informacji o tematyce ekologicznej szerokiemu kręgowi odbiorców (dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, społeczności Włocławka i okolic). Program realizowany jest poprzez funkcjonowanie Biblioteki Przyrodniczej i Czytelni gromadzącej specjalistyczną literaturę przyrodniczą – książki, czasopisma, informatory, foldery, przewodniki, materiały ze zjazdów, konferencji,  seminariów, kasety wideo oraz płyty CD. Ponad 3600 pozycji książkowych. Ze zbiorów Biblioteki i Czytelni można korzystać w siedzibie WCEE od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Opłata roczna za korzystanie z Biblioteki Przyrodniczej wynosi 20,00zł, korzystanie z Czytelni jest bezpłatne. Na miejscu dostępne jest również odpłatne ksero.

ZIELONE SZKOŁY w Goreniu Dużym i Smólniku – opieka merytoryczna nad pracą zielonych szkół, pomoc w zakupie środków dydaktycznych (sprzęt i przewodniki przyrodnicze). Rekreacja połączona z edukacją przyrodniczo-leśną. Na terenie Zielonych Szkół zajęcia edukacyjne realizowane są w oparciu o programy własne dające odbiorcy możliwość szerokiego wyboru. Programy nie stanowią zamkniętej całości, są otwarte na różne propozycje będące efektem praktycznej pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzą pracownicy Zielonych Szkół i trenerzy edukacji ekologicznej.

DUALNA I SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – program autorski prowadzony w formie warsztatów, promujący dualną i selektywną zbiórkę odpadów dla nauczycieli, przedstawicieli samorządowych, przedstawiający formy nauczania o odpadach.
Program obejmuje warsztaty dla nauczycieli i pracowników samorządowych związane z gospodarką odpadową na terenie powiatu włocławskiego i aleksandrowskiego oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z odpadami, surowcami wtórnymi, zbędnymi opakowaniami. Stanowi on oddzielną, edukacyjną bazę do programów gospodarki komunalnej realizowanych przez władze samorządowe powiatu włocławskiego i aleksandrowskiego.

ROWER SZANSĄ DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA – ścieżki rowerowe – autorski program WCEE promujący rower jako alternatywny środek transportu, przyjazny środowisku i atrakcyjny w formach turystyki i rekreacji. W ramach programu WCEE organizuje rajdy rowerowe, wytycza bezpieczne i ciekawe krajoznawczo ścieżki rowerowe oraz przygotowuje przewodniki, mapy i informatory dotyczące tras znajdujących się w okolicach Włocławka (ścieżka rowerowa WCEE-Jezioro Rybnica).

ROZWÓJ I INSTYTUCJONALNE WZMACNIANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE założeniem projektu było wypracowanie takiego modelu organizacyjnego, obejmującego proces autodiagnozy i fazę wprowadzenia zmiany, który nadawałby się do powielania przez inne organizacje pozarządowe.

WCEE EKOBAZĄ – program wspierania organizacji pozarządowych (szkolenie i wdrożenie systemu ISO, zakup książek do biblioteki, rzutnika multimedialnego, wydłużenie czasu pracy biblioteki).

EKO-ANIMATOR w rekreacji i turystyce – warsztaty szkoleniowe – program autorski Centrum dla przedstawicieli parków krajobrazowych z terenu Polski. Program polega na integracji i aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz propagowania edukacji ekologicznej poprzez różne formy rekreacji i turystyki dostępne dla danego terenu.

ŚIĘGNIJ PO SŁOŃCE – program wykorzystywania energii odnawialnej w społecznościach wiejskich metodą „zrób to sam”. Projekt miał na celu pokazanie jak własnymi siłami, od podstaw, przy zminimalizowanych nakładach finansowych można zbudować kolektor słoneczny typu wodnego.

ZIELONY PAKIET materiały dla gimnazjalistów, koncentrujące się na różnych aspektach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, zalecanych do użytku w gimnazjach przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

ECOSURVIVAL DLA NAJMŁODSZYCH – warsztaty kształcące trenerów aktywnej edukacji ekologicznej w oparciu o doświadczenia uzyskane przez instruktorów WCEE w czasie realizacji programu Ecosurvival

ODPADY A ŚRODOWISKO – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, społeczności lokalnej dzieci i młodzieży oraz wycieczki na składowisko odpadów w Machnaczu.

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI SZANSĄ DLA ŚRODOWISKA – program zapoznaje uczestników z problematyką związaną z gospodarką odpadami  realizowaną w poszczególnych gminach. Zapoznaje z różnymi typami segregacji odpadów np. dualną zbiórką odpadów prowadzoną we Włocławku czy selektywną zbiórką odpadów realizowaną w Związku Gmin Kujawskich. Skierowany jest do nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznych, pracowników parków krajobrazowych, przedstawicieli samorządów.

WIEJSKIE OŚRODKI KU ZRÓWNOWAŻÓNEMU ROZWOJOWI – Kurs Szkoły Ludowej w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym został zorganizowany dla kobiet wiejskich z terenu gmin Kowal i Baruchowo. Problematyka kursu została dopasowana do potrzeb lokalnych społeczności wiejskiej obydwu gmin, obejmowała cztery bloki tematyczne: zdrowie i ekologię; techniki komputerowe; rozwój osobisty i społeczny; sztukę i rzemiosło.

WŁOCŁAWEK MIASTO CZYSTE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM I ŚRODOWISKU – program promujący ekologiczną gospodarkę odpadami oraz selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Popularyzuje wiedzę ekologiczną oraz nowoczesne technologie działające  w gospodarce odpadami. Kształtuje postawy oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska.

EKO – INFO WCEE – dzięki wsparciu NFOŚiGW w Warszawie zakupiono materiały promocyjne oraz dydaktyczne i uzupełniono zbiory biblioteczne.

ROZPROWADZANIE CZASOPISMA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ DO SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” – dystrybucja czasopisma Aura.

WCEE KU ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI obejmował rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej oraz wsparcie realizowanych programów edukacyjnych. Program ten umożliwił zakup sprzętu, przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu włocławskiego i płockiego oraz organizację warsztatów dla nauczycieli.

ZRÓBMY TO DLA WISŁY – projekt prowadzony w 3 województwach, promujący walory przyrodniczo-krajobrazowe Wisły. Obejmował warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz konferencję.

REGION PŁOCKI, KUJAW I ZIEMI KUTNOWSKIEJ REGIONEM ŚWIADOMYCH EKOLOGICZNIE – projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa dla wdrażania zrównoważonego rozwoju.

CZŁOWIEK – ENERGIA – ŚRODOWISKO. ZRÓWNOWAŻONA PRZYSZŁOŚĆ MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI ŁÓDZKIEJ projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, promowania racjonalnego gospodarowania energią.

WISŁA NASZĄ DUMĄ – uświadomienie znaczenia Wisły nie tylko jako ekosystemu, ale również źródła energii odnawialnej. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci, młodzieży i  nauczycieli z terenu Włocławka.

EKOEDU DLA NATURY I ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU – projekt finansowany przez Fundację Yves Rocher, w ramach konkursu „Ziemia – Planeta Kobiet”. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia, spędzania czasu wolnego przyjaznego człowiekowi i środowisku oraz zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA WSI – projekt realizowany na terenie działania LGD Aktywni Razem, w gminach Kowal, Gostynin, Baruchowo i Łąck. Obejmował warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych poruszające tematy zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przyrody i sztuki ludowej.

LASY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – projekt szkoleniowy mający na celu wyrobienie nawyku dbania o stan środowiska lokalnego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Działania edukacyjne przyczyniają się do uświadomienia atrakcyjności kompleksów leśnych i promocji walorów przyrodniczych oraz wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest wzrost poziomu zrozumienia i akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz wykształcenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego i jego ochrony. Realizowany na terenie 9 województw, we współpracy z Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi.

WYDAWNICTWA  (EKOWIEŚCI – biuletyn WCEE, foldery edukacyjne, regionalne informatory przyrodnicze oraz materiały konferencyjne, foldery, ulotki, opracowania, mapa).
Z działalnością wydawniczą WCEE związane jest od początku swojej działalności. Od 1998 r. Centrum wydaje kwartalnik – Włocławski Przegląd Ekologiczny EKOWIEŚCI, w którym zamieszczane są wiadomości przyrodniczo-ekologiczne z naszego regionu. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Zawiera ono wiele cennych ekologicznie, przyrodniczo i sozologicznie informacji o naszym regionie, stanowi forum dyskusyjne dla czytelników. „Ekowieści” są jedynym czasopismem ekologicznym w naszym regionie.

EKOLOGICZNY ROK w województwie Kujawsko – Pomorskim to program finansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu skierowany był do społeczności lokalnych województwa, ze szcególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Realizowany był od roku 2015 do 2017 w formie zajęć terenowych i stacjonarnych. Zajęcia odbywały się w siedzibie WCEE oraz siedzibie WFOŚiGW w Toruniu.
20 LAT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ WCEE głownym celem programu było pokazanie społeczeństwu jak realizowana była edukacja ekologiczna przez okres 20 lat istnienia stowarzyszenia.