2023

sty 31, 2024

Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek
w ramach projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2012 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Cele:
• Wzmocnienie działań zmierzających do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej w mieście
• Rozwój dialogu pomiędzy mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz władzami miasta
• Zdobycie przez włocławian szerokiej wiedzy na temat ekologii i zasad ZR
• Wykorzystywanie zdobytej przez beneficjentów wiedzy w praktyce, np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, dokonywania świadomych wyborów, ochrony środowiska przyrodniczego.

Tematyka warsztatów:
• Zielony Włocławek – tworzenie obrazów z naturalnych materiałów
• Włocławianin ekokonsumentem – segregacja odpadów, wybory konsumentów, zdobienie toreb
• Owadzi świat – tworzenie hotelu dla owadów
• Włocławianie stosują zasady 3R – de coupage
• Ptaki Miasta – obserwacje ornitologiczne
Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których
wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.
Więcej informacji o funduszach EOG można znaleźć na stronach: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologiczna – 2 edycja

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023.

Cele:

podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie,
obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.
Tematyka warsztatów:

Strażnik przyrody – tropiciel odpadów (przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-VIII)
Tropiciel odpadów (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
Zmiany krajobrazu w 4 porach roku (przedszkole, szkoła podstawowa I-III)
Tropy i ślady zwierząt (przedszkole, szkoła podstawowa I-III, dorośli)
Poznajemy siedliska (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
Owady zapylające i ich ochrona (szkoła podstawowa I-VIII)
Formy ochrony przyrody (szkoła podstawowa I-III)
Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy (szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
Przyroda miasta (szkoła podstawowa I-VIII, dorośli)
Woda i powietrze (szkoła podstawowa I-VIII)
Bioróżnorodność w świecie owadów (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
Bioróżnorodność w świecie ptaków (szkoła podstawowa IV-VIII)
OZE (szkoła podstawowa IV-VIII)
Energia wody (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)

Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM

Sponsorem Głównym Projektu jest ANWIL S.A. – producent nawozów Canvil Mg, Canvil S i Anvistar.

Głównym celem projektu jest:

wykształcenie społeczeństwa świadomego wpływu własnych wyborów na stan środowiska – społeczeństwa proekologicznego.
Cele szczegółowe:

kształtowanie postaw oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w podjęcie działań na rzecz środowiska,
promowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych beneficjentów programu,
popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających we współczesnej gospodarce,
dostarczanie uczestnikom programu wiedzy i umiejętności praktycznych, jak dbać o środowisko nas otaczające,
upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej, roli i znaczenia owadów w środowisku, konieczności tworzenia hoteli dla owadów,
uświadomienie społeczeństwu, że nasze codzienne działania wpływają na środowisko, aktywne spędzanie czasu na łonie natury.
Tematyka warsztatów:

klasy I – III – Owady, ich znaczenie w przyrodzie – warsztat: Różnorodność owadów – Gipsowe owady

klasy IV – V – Owady, ich znaczenie w przyrodzie – warsztat: Różnorodność owadów – Gipsowe owady

klasy VI – VIII – Znaczenie owadów w środowisku – warsztat: tworzenie domków dla owadów.

os. dorosłe –Tereny zielone w miastach i wsiach, ich znaczenie dla bioróżnorodności – warsztat: projektowanie zielonych obrazów – ulubionych miejsc dla owadów zapylających.

 

 

Obudź w sobie ekologa

Projekt wsparła „Fundacja Drzewo i Jutro” jako Darczyńca.

CEL:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie znaczenia bioróżnorodności i życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tematyka warsztatów:

Warsztaty Zielony Zakątek:
– Wiosna w ogrodzie.

– Jesień w ogrodzie i lesie.

Warsztaty zrównoważonego rozwoju:
-SP kl. 0-3: Bioróżnorodność w świecie owadów.

-SP kl. 4-8: Chronimy bioróżnorodność ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska i więzi człowieka z naturą.

-ponadpodstawowe: Młody konsument to ja – Jak podejmować decyzje konsumenckie z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska?

 

WODA-ENERGIA-TAMA

Projekt wsparła „Fundacja Energa” jako Darczyńca.

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Cele szczegółowe:

upowszechnianie wiedzy na temat różnorodności biologicznej, wód, energii elektrycznej;
zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska;
zmotywowanie uczestników projektu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego.
Tematyka warsztatów:

I-IV „Woda”
V-VIII „Energia”
ponadpodstawowe „Tama”