Konkurs – na ZIELONE MIEJSCE

kwi 6, 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na ZIELONE MIEJSCE, który odbywa się w ramach projektu “Jestem świadomy – to się opłaca”. Publikujemy regulamin oraz kartę zgłoszeniową.

Karta zgłoszeniowa udziału w Konkursie na Zielone miejsce – POBIERZ

Regulamin konkursu 
na ZIELONE MIEJSCE 

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu Jestem świadomy- to się opłaca.  

 Regulamin  

I. Organizator 

 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. 
 2. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Jestem świadomy – to się opłaca 
 3. Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 4. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. 

II. Warunki uczestnictwa – zgłoszenie udziału 

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej okolicy. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych, ogródki prywatne.  
 2. Autor projektu zgłaszający swój udział (może to być grupa osób, np. klasa szkolna, drużyna harcerska, uczestnicy klubu seniora, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku osoby korzystające ze świetlic środowiskowych itp.) powinni przedstawić wraz ze zgłoszeniem projekt Zielonego miejsca, listę roślin i plan działań.  
 3. Każdy z autorów może oddać tylko 1 pracę. 
 4. Projekty zgłoszone w konkursie nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach czy finansowane z innych źródeł.  
 5. Projekt należy przedstawić w formie papierowej o objętości max 5 stron maszynopisu.  
 6. Prace należy składać w formie papierowej, trwale spiętej (bindowanie, skoroszyt).  
 7. Do każdej pracy powinna być załączona Karta zgłoszeniowaoświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów, projekt Zielonego miejsca
 8. Przesłane projekty nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.  
 9. Prace należy składać w terminie 01.04.2021 – 31.07.2021 bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul .Komunalna 4 we Włocławku lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce” 

 III. Przedmiot prac 

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej okolicy.  
 2. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych, ogródki prywatne. 
 3. Projekt Zielonego miejsca powinien zawierać: 
  A. Uzasadnienie konieczności stworzenia Zielonego miejsca.
  B. Opis terenu gdzie powstanie Zielone miejsce (położenie, właściciela, warunki jakie tam panują).
  C. Planowane działania (przygotowanie podłoża, usunięcie trawy, odchwaszczenie itp.).
  D. Listę roślin.
  E. sposób pielęgnacji zielonego miejsca (osoby odpowiedzialne, plan zabezpieczenia na zimę, nawożenie, nawadnianie itp).
  F. Zgodę właściciela terenu na założenie Zielonego miejsca. 

IV. Złożenie prac 

 1. Koszt przesyłki pokrywa nadawca. 
 2. Prace należy przesyłać tak, by nie uległy zniszczeniu podczas transportu.  
 3. Projekt nadesłany po terminie, bez załączonej karty zgłoszeniowej, oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podlega dyskwalifikacji jako niespełniający wymogów formalnych. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2021. 
 2. Wszystkie projektu będą oceniane wg tych samych kryteriów. 
 3. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.  
 4. Jury wybierze 12 zwycięskich projektów, w każdym z województw 3 projekty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.  
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie.  
 6. Nagrodzony projekt będzie opublikowany na stronach internetowych organizatora.  
 7. Organizator przewiduje zakup nagród ufundowany przez NFOŚiGW o wartości 3600,00/województwo. 
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

VI. Postanowienia końcowe 

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu i regulaminu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu 
 3. Regulamin opublikowany jest na stronie www.wcee.org.pl oraz www.tosieoplaca.org.pl.  
 4. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 603 622 266 lub wysyłając pytania na adres e-mail: ekoedu@interia.eu 

http://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/