2020/2021

kwi 6, 2022

Program “Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas”. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku. I i II edycja.

Program ma na celu:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
 • obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
 • kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
 • poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe, zdalne oraz mieszane. Podczas zajęć terenowych (zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Tematyka zajęć:

 1. Proste rady na odpady.
 2. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku.
 3. Tropy i ślady zwierząt.
 4. Bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji.
 5. Siedlisko ostoją bioróżnorodności.
 6. Zieleń w miastach i wsiach.
 7. Formy ochrony przyrody.
 8. Czyste powietrze.
 9. Strażnik przyrody.
 10. Zielono mi.
 11. Ekodom – zero waste.
 12. Zagrożenia dla bioróżnorodności.

W ramach tego samego programu powstała Wirtualna Ścieżka edukacyjna, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku używając do tego celu nowoczesnych środków przekazu jakim są smartfony wyposażone w aplikacje, dzięki którym można poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt.

Punkty ścieżki Ekospacer 2021:

 1. Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy.
 2. Pan Sienkiewicz i różany ogród.
 3. Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce.
 4. Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły.
 5. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków.
 6. Ryby rzeki Wisły.
 7. Ławeczka M. Curie – Skłodowskiej i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej.

 

Program finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

“Jestem świadomy to się opłaca” – program dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany na terenie 4 województw: kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. 

Cele programu:

 • wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad postępowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza, skutków zmian klimatu oraz wpływu tych czynników na funkcjonowanie miast.
 • Zdobycie kompetencji ekologicznych związanych z infrastrukturą terenów zielonych i dostrzeganie korzystnej roli roślinności miejskiej w procesie adaptacji do zmian klimatu.
 • Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska, a w szczególności na jakość powietrza.
 • Zmotywowanie uczestników programu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, co skutkować będzie poprawą jakości życia mieszkańców miast objętych projektem.